Cyfryzacja

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych w ramach realizacji projektu pn. "Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju" (Program Operacyjnyn Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; nr umowy: POPC.02.03.01-00-0039/18-00 z dnia 1.08.2018 r.).