Cyfryzacja

Zakres projektu

W ramach projektu procesem digitalizacji zostaną objęte następujące grupy obiektów analogowych, dotychczas nigdy nie digitalizowane:

Z zasobów pozostających  w dyspozycji UMK:

 1. Czasopisma regionalne - czasopisma regionu Pomorza z czasów przedwojennych i wojennych (do roku 1945); Dzień Pomorski: bezpartyjne pismo codzienne XX wieku wychodzące na terenie regionu kujawsko-pomorskiego. Razem 1800 obiektów. Skala unikalności - średnia.
 2. Sprawozdania instytucji regionalnych - sprawozdania jednego z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce - Towarzystwa Naukowego w Toruniu od XIX wieku do czasów współczesnych. Razem 500 obiektów. Skala unikalności - wysoka (tylko w Toruniu są takie zasoby).
 3. Czasopisma, biuletyny i inne materiały emigracji polskiej. Razem 6500 obiektów.
  Czasopisma emigracyjne wychodzące od 1939 do 1949 roku; 47 tytułów - Biuletyny wojskowe pozyskane od środowisk emigracyjnych. Czasopisma te są bardzo słabo upowszechnione w świecie nauki i mogą się przyczynić do poważnego wzrostu zainteresowań badawczych, ponieważ temat polskiej emigracji powraca w publikacjach różnych gremiów badawczych: sztuka, literatura, historia, wojskowość, polityka itp. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu ma jedną z najcenniejszych kolekcji emigracyjnych pozyskanych od rodaków zamieszkujących za granicą przez ostatnich 20 lat. Skala unikalności - wysoka.
  Teksty dramatyczne w języku polskim (komedie, wodewile, dramaty, szopki) wydane w Stanach Zjednoczonych oraz materiały dotyczące życia kulturalnego Polonii amerykańskiej na przełomie XIX-XX wieku (150 tytułów). Skala unikalności - wysoka.
 4. Dziedzictwo kulturalne i naukowe regionu kujawsko-pomorskiego. Razem 2000 obiektów.
  • Pomeranica, Baltica, Prussica (głównie pozycje zwarte, książki) - XIX-wieczne opracowania i źródła naukowe na temat Polski, Pomorza, krajów bałtyckich oraz dawnych Prus Wschodnich i Środkowych. Biblioteka specjalizuje się w zakresie zbiorów z tego regionu i posiada bardzo unikatowe opracowania, których nie ma w innych bibliotekach, także krajów ościennych. Książki te będą istotne także dla badaczy krajów bałtyckich, co potwierdzają kontakty bibliotekarzy z Rygą, Wilnem oraz Tallinem. Wszystkie będą dostępne w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej bez ograniczeń, ponieważ należą do domeny publicznej, a prawa ich ochrony wygasły. Obiekty z domeny publicznej mogą być ponownie wykorzystane w dowolny sposób przez każdego. Skala unikalności - wysoka.
  • Zbiory specjalne (rękopisy, stare druki, nuty, mapy, grafiki) - obiekty różnego typu, m.in. nowożytne rękopisy, które nie były do tej pory szeroko upowszechnione, XIX-wieczne muzykalia, szczególnie nuty z muzyką Fryderyka Chopina z jego odręcznymi notatkami, XIX-wieczne grafiki oraz mapy. Skala unikalności - wysoka.
  • 11 srebrnych opraw książkowych ze Srebrnej Biblioteki księcia Albrechta Hohenzollerna i jego drugiej żony Anny Marii, które powstały w okresie 1545-1562. Digitalizacja 3D oraz przygotowanie 11 prezentacji multimedialnych do wystawy elektronicznej. Skala unikalności - wysoka (nie ma drugiej takiej kolekcji na świecie).
 5. Polonika będące w posiadaniu tylko biblioteki UMK - głównie pozycje zwarte, książki -od XVI do XX w., książki dotyczące Polski lub z Polską związane. Razem 2000 obiektów. Skala unikalności - średnia.
 6. Spuścizna fotograficzna toruńskiego artysty Wacława Górskiego - 5200 obiektów (zdjęcia). Kolekcja z Archiwum UMK obejmuje fotografie przedstawiające obiekty sztuki, dzięki czemu będzie wspomagała kształcenie studentów sztuk pięknych w całym kraju. Wszystkie obiekty będą dostępne do wykorzystania w zakresie dozwolonego użytku osobistego i edukacyjno-naukowego, gdyż Archiwum pozyskało licencję od autora na ich szerokie upowszechnienie w internecie. Skala unikalności - wysoka (tylko w Toruniu są takie zasoby).

Z zasobów pozostających  w dyspozycji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego :

 1. Sprawozdania towarzystw naukowych i gimnazjów regionu z XIX i XX wieku. Biblioteka UKW współpracując z Książnicą Kopernikańską w Toruniu postanowiła wypożyczyć i zdigitalizować te zasoby, gdyż są one zupełnie nieznane. Upowszechnienie tych dokumentów będzie niespodzianką zwłaszcza dla historyków regionu. Razem 3900 obiektów. Skala unikalności - wysoka.
 2. Dokumenty z Pracowni „Pamięć Bydgoszczan", wspomnienia, zdjęcia. Razem 1000 obiektów. Skala unikalności - wysoka.
 3. Zbiory Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa - dokumenty z kolekcji rodziny Poznańskich. Zbiór unikalnych materiałów archiwalnych obrazujących historię dyplomacji i uchodźstwa polskiego, przede wszystkim: działalność konsula generalnego II Rzeczypospolitej Polskiej doktora Karola Poznańskiego we Francji i w Wielkiej Brytanii, bezcenne dokumenty oraz oficjalne i prywatne fotografie, które zgromadził Karol Poznański. Razem 200 obiektów. Skala unikalności - wysoka (nie ma drugiej takiej kolekcji na świecie).
 4. Kolekcja węgierska - archiwum rodzinne Josefa Trajtlera, naczelnika kolejowego Urzędu Ruchu w Bydgoszczy. Są to dokumenty, listy, grafiki, rękopisy, album rodzinny m.in. Trajtlerów (w tym wybitnego pedagoga Karola), Barączów (w tym kolekcjonera Erazma), Bajewskich, Komlossy (w tym cesarskiego malarza nadwornego Ferenca Komlossy'ego), Boussifat de Mericourt, Dembickich, Prottung,), album z fotografiami Josefa Trajtlera z obszarów Bośni i Hercegowiny z czasów budowy linii kolejowych (Serbia), notatki Trajtlera z wykładów Khendrla Antala „Grafostatica". Oryginały w posiadaniu Rodziny p. Haliny Stasiak (wnuczki Josefa Trajtlera). Potrzebne jest skanowanie, dodatkowa obróbka cyfrowa, przygotowanie opisów, tłumaczenia. Razem 200 obiektów. Skala unikalności - wysoka (nie ma drugiej takiej kolekcji na świecie).
 5. Kolekcja Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich. Są to dokumenty i zdjęcia z zasobów Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej. Znaczna część posiada już opisy bibliograficzne. Razem 2000 obiektów. Skala unikalności – wysoka.
 6. Dziedzictwo kulturalne - zbiory specjalne: stare druki, mapy, grafiki ze zbiorów, które nie były do tej pory szeroko upowszechnione. Razem 500 obiektów. Skala unikalności – wysoka.
 7. Obiekty Muzeum Oświaty w Bydgoszczy: dokumenty, w tym fotografie, wspomnienia. Kolekcja pedagogiczna - spuścizna nauczycieli bydgoskich i z regionu, dokumentująca ich zawodową i pozazawodową działalność - teczki pedagogów z zasobów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Razem 400 obiektów. Skala unikalności – wysoka.
 8. Prace naukowe, monografie i artykuły. Razem 1800 obiektów.
  • obiekty opublikowane w czasopismach naukowych Skala unikalności - średnia.
  • obiekty opublikowane w monografiach i wydawnictwach zbiorowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Akademii Bydgoskiej i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Skala unikalności – średnia.

Zaplanowane do digitalizacji obiekty nie będą dublowane z już istniejącymi w sieci. Dla sprawdzania tego stanu przygotowane jest specjalne narzędzie w agregatorze Federacji Bibliotek Cyfrowych, za pomocą którego sprawdza się co jest zdigitalizowane w Polsce w danym momencie, ponadto do projektu wyselekcjonowano unikaty - obiekty o średnim lub wysokim poziomie unikalności na świecie (przyjęto trzystopniową skalę unikalności - mała, średnia i wysoka, zależną od liczby istniejących takich samych obiektów na świecie; poziom wysoki - oznacza, że nie istnieją takie same obiekty na świecie lub są rzadkością, średnia -oznacza, że istnieją dość liczne duplikaty obiektów na świecie, mała - oznacza, że istnieją bardzo liczne duplikaty obiektów na świecie).

Wszystkie obiekty, które zostaną poddane procesowi digitalizacji, będą dostępne w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej bez ograniczeń, ponieważ należą do domeny publicznej, a prawa ich ochrony wygasły. Obiekty z domeny publicznej będą mogły być ponownie wykorzystane w dowolny sposób przez każdego użytkownika. Wyjątek stanowić będą biuletyny wojskowe i czasopisma, które publikowano w latach od 1946 do 1949 - będą one upowszechniane powoli rokrocznie, po okresie wygaśnięcia praw autorskich.

Dzięki realizacji projektu zasoby nauki zostaną upublicznione cyfrowo dla celów naukowych i dydaktycznych i będą dostępne w sposób otwarty tj. nieodpłatnie i przy jak najmniejszych barierach dla ich ponownego wykorzystania oraz przy zapewnieniu interoperacyjności z krajowymi i zagranicznymi systemami centralnymi, dla wszystkich osób zainteresowanych w Polsce i za granicą. Oczekiwanym efektem, prowadzącym do rozwiązania istniejących problemów w dostępie do zasobów nauki będzie trwały i swobodny dostęp do cyfrowych wybranych materiałów piśmienniczych oraz ochrona obiektów zabytkowych i zabezpieczenie ich dla przyszłości. Jednocześnie wzięto również pod uwagę znaczenie realizacji projektu dla podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu przez zapewnienie dostępu do dokumentów dziedzictwa kulturowego regionu oraz promocję nauki i badań opartych na tych zasobach.