Cyfryzacja

O projekcie

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego bierze udział w realizacji projektu:

„Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”.

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego jako partnerem.

Na realizację projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa przyznało dotację w wysokości 4 599 042,05 zł. Na kwotę tę składają się środki z funduszy europejskich w wysokości  3 892 169,28 zł oraz z budżetu państwa w wysokości  706 872,77 zł

Projekt jest zgodny z celem Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 , Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Ze względu na zakres i cel projektu dotyczący przeprowadzenia digitalizacji dokumentów będących w dyspozycji obu uczelni oraz retrokonwersji zasobów naukowych, projekt jest zgodny z typem II projektu: „cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”.

Grudzień 2018

Od sierpnia 2018 roku, w prace nad projektem, zaangażowanych jest trzydziestu pracowników biblioteki.
Na bieżąco prowadzona jest selekcja materiałów do skanowania.

Zdigitalizowane zostały już dokumenty należące do rodziny Poznańskich, które pochodzą z zasobów Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa w Bydgoszczy.

Trwają prace nad ucyfrowieniem wspomnień i zdjęć, które gromadzi, opracowuje i upowszechnia Pracownia "Pamięć bydgoszczan".

Z własnych zasobów biblioteki skanowane są i publikowane pierwsze dokumenty z kolekcji Zbiorów Specjalnych - starodruki z XVII i XVIII wieku.

Dzięki współpracy biblioteki z Książnicą Kopernikańską w Toruniu digitalizacji poddawane są programy nauczania, sprawozdania towarzystw naukowych i gimnazjów regionu z XIX i XX wieku. Wśród nich publikacje dotyczące szkół między innymi Bydgoszczy, Torunia, Brodnicy, Chełmna, Świecia.

Prowadzone są działania z zakresu konserwacji zachowawczej. Renowacji poddawane są materiały wypożyczone przez Książnicę Kopernikańską.

Rozpoczęła się także retrokonwersja zbiorów Biblioteki UKW.

Poczynione zostały zakupy materiałów biurowych oraz podstawowych materiałów konserwatorskich.

Zakupiono tablicę informacyjną.

Czerwiec 2019

Wszelkie podjęte prace związane z realizacją projektu są kontynuowane.

26 marca 2019 r. w ramach konferencji "Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych",organizowanej w Bibliotece Politechniki Krakowskiej, dr Anna Karolina Zawada, toruński koordynator projektu, zaprezentowała aktualny stan prac Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju.

Grudzień 2019

Do Książnicy Kopernikańskiej została zwrócona pierwsza część zdigitalizowanych i zakonserwowanych dokumentów.

Opublikowane zostało Archiwum Stanisława Kiałki, żołnierza września 1939 roku, oficera Armii Krajowej, sybiraka, historyka, po wojnie dokumentalisty polskiego czynu zbrojnego na Wileńszczyźnie, które stanowi część kolekcji Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich.

Zbiór ten stanowią m. in. odręczne notatki i plany operacji „Ostra Brama”, przeprowadzonej w lipcu 1944 roku przez żołnierzy AK, bogata korespondencja Stanisława Kiałki z uczestnikami działań zbrojnych na Wileńszczyźnie oraz liczne fotografie.

Na szczególną uwagę zasługują unikatowe zdjęcia z Gułagu w Workucie, gdzie Stanisław Kiałka był więziony w latach 1945-1956.

Rozpoczęto konserwację zachowawczą obiektów znajdujących się w Zbioriach Specjalnych Biblioteki UKW.

Czerwiec 2020

Opublikowane zostały nagrania 13 osób, liczące 600 dokumentów dzwiękowych, należących do Pracowni Pamięć bydgoszczan i regionu. Swoje wspomnienia zaprezentowali: Andrzej Bogucki, Janusz Esman, Elżbieta Kałamaga, Maria Kuchcińska, Wiesław Modrzyński, Stefan Pastuszewski, Ewa Piechocka, Daniela Pilecka – Lewicka, Czesław Rzadkosz, Aurelia Stankiewicz, Teodor Szczukowski, Krystyna Wiesiakowska, Andrzej Zasada. Dotyczą one historii  Bydgoszczy, historii regionu kujawsko - pomorskiego, na tle szeroko rozumianej historii Polski. To głównie historia XX wieku. 

Najobszerniejszym nagraniem jest relacja Wiesława Modrzyńskiego, która zawiera 192 odcinki dotyczące osobistych poszukiwań historii rodziny świadka, ale również niezwykle barwna opowieść, nasycona wieloma   szczegółami o historii miasta, regionu, dzielnicy Bielawy oraz domu, w którym mieszkał Adam Grzymała-Siedlecki. 

Opowieść Elżbiety Kałamagi również związana jest z osobą krytyka teatralnego i literata, wcześniej wspomnianego, Adama Grzymały-Siedleckiego.

Nagrania Ewy Piechockiej i Stefana Pastuszewskiego prezentują środowisko literackie i kulturę Bydgoszczy. Można tu znaleźć wiele nazwisk i okoliczności związanych z literaturą, dziennikarstwem i sztuką,  powojennej Bydgoszczy.

Relacje Andrzeja Zasady, Czesława Rzadkosza oraz Teodora Szczukowskiego poświęcone są zmieniającemu się przez lata miasteczku Fordon, które w 1973 stało się dzielnicą Bydgoszczy.

Daniela Pilecka-Lewicka, wioślarka i olimpijka, reprezentuje środowisko sportowe Bydgoszczy.

Aurelia Stankiewicz przekazuje obraz zmian zachodzących po II wojnie światowej w dzielnicy Górzyskowo.

Maria Kuchcińska reprezentuje środowisko naukowe  Uniwerystetu Kazimeirza Wielkiego.

Październik 2020

Biblioteka Uniwersyetu Kazimierza Wielkiego serdecznie zaprasza na promocję projektu "Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju". POPC 2.3.1 2018-2021.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 października o godz. 11:00 w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Szymanowskiego 3, I piętro, sala "Pamięci bydgoszczan".

W programie:

Wprowadzenie i prezentacja wystawy dokumentującej proces digitalizacji zasobów w ramach projektu dr Aldona Chlewicka-Mączyńska

Prezentacje:

"Realizacja projektu przez Bibliotekę UKW"- mgr Joanna Kosmeja

"Archiwum rodzinne Józefa Szügyi Trajtlera (1877-1923) - dr Aldona Chlewicka-Mączyńska

"Archiwum Wandy i Karola Poznańskich" - dr Aleksandra Jankowska

"Pamięć bydgoszczan" - mgr Justyna Kubiak

Spotkanie odbędzie się przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Prosimy o używanie maseczek, dezynfekcję rąk przy wejściu do Biblioteki i zachowanie odległości min. 1,5 m od innych osób.

Grudzień 2020

W drugim półroczu 2020 roku zakończona została retrokonwersja. Opracowanych zostało 5000 rekordów bibliograficznych w standardzie Marc21 i opublikowanych w katalogu bibliotecznym UKW. Prace wykonywało 7 osób i trwały 20 miesięcy.

Ukończone zostały prace nad dokumentami z Pracowni "Pamięć bydgoszczan i regionu" (http://pamiecbydgoszczan.ukw.edu.pl/). Na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Publicznej (https://kpbc.umk.pl/dlibra) umieszczono 600 nagrań dźwiękowych oraz 400 fotografii.

Publikacji doczekały się wszystkie materiały należące do Archiwum Stanisława Kiałki. Jest to 309 obiektów stanowiących część Kolekcji Pracowni "Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich".

Stan prac digitalizacyjnych na dzień 10.12.2020 roku:

Kolekcja Liczba obiektów Liczba obiektów zdigitalizowanych
Sprawozdania i programy 3900 3232
Pamięć bydgoszczan

600 (nagrań)

400 (fotografii)

600

400

Archiwum Wandy i Karola Poznańskich 200 133
Archiwum rodzinne Józefa Szugyi Trajtlera 200 130
Achriwum Stanisława Kiałki 309 309
Ankiety do "Słownika Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej" 1691 645
Zbiory Specjalne 500 466
Muzeum Oświaty 400 198
Repozytorium 1800 1344

maj 2021

"Znajdziesz mnie w bibliotece" to hasło XVIII Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2021. W ramach tegorocznej edycji Biblioteki UKW i UMK przygotowały spotkania informujące o opracowanych w ramach projektu zasobach. 

Biblioteka Uniwersytetu Kaziemierza Wielkiego

Podsumowanie projektu "Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju"

12 maja 2021 r., o godz. 11:30 na kanale YouTube UKW https://www.youtube.com/watch?v=LbjpYhk_PWE rozpocznie się transmisja, podczas której zeprezentowane zostaną następujące zdigitalizowane przez pracowników biblioteki UKW kolekcje.

Planowane wystąpienia:

1. Anna Dąbka-Dreżewska: Zbiory specjalne Biblioteki UKW zdigitalizowane w projekcie "Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju"

2. Barbara Maklakiewicz: "Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą"... Losy żołnierzy AK na Wileńszczyźnie w dokumentach Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich

3. Katarzyna Mrotek: Pasja – Poświęcenie – Bohaterstwo: historie bydgoskich nauczycieli w KPBC

4. Barbara Łuszczek: "Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego"

Graficzne zaproszenie na podsumowanie projektu

Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Spotkanie informujące dotyczące projektu "Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu  kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju". 

17 maja 2021 r., o godz. 10:00 za pośrednictwem kanału UMK na platformie YouTube https://www.youtube.com/channel/UC0Dm9GCD7vdn9UdyTJqrLjA rozpocznie się transmisja, podczas której zostaną zaprezentowane opracowane w ramach projektu zasoby dla społeczności akademickiej, regionalnej i lokalnej.

Planowane wystąpienia: 
10.00-10.20 dr Karolina Zawada, Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju

10.25-10.45 Grzegorz Szturo, Czytelnicy z minionych wieków w przestrzeni cyfrowej. Znaki proweniencyjne w zbiorach zdigitalizowanych w projekcie POPC

10.50-11.20 Elżbieta Hudzik, Miasta i miasteczka z regionu kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w dawnej pocztówce z kolekcji Gabinetu Zbiorów Graficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

11.25-11.45 KatarzynaMoskała, dr hab. Mirosław Supruniuk, Prasa emigracji polskiej i Polonii w okresie II wojny światowej i powojennym

11.50-12.10 Izabela Maćkowska, Publikacje kulturalno-oświatowe Polskiej YMCA w czasie II Wojny Światowej

12.15-12.35 dr hab. Anna Supruniuk przy współpracy Weroniki Krajniak, Archiwum Uniwesytetu Mikołaja Kopernika. O kolecji Wacława Górskiego i zasobie Archiwum UMK słów kilka

12.35-13.00 Dyskusja i zakończenie spotkania

Szczegóły wydarzenia: https://www.bu.umk.pl/tydzien-bibliotek-2021/-/asset_publisher/hFECJdpOLUBB/content/spotkanie-popc

Zapraszamy do udziału!

lipiec 2021

9 lipca o godz. 10:00 rozpocznie się konferencja podsumowująca Projekt POPC "Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”.

Cyfryzacji poddano zbiory kilku instytucji: Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Archiwum UMK, Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, a także Muzeum Oświaty oraz Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną realizowane w ramach projektu prace, a także wybrane ucyfrowione i opublikowane w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej kolekcje. Zachęcamy do obejrzenia transmisji z tego spotkania na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HLY9a07ARLc

Program Konferencji:

10.00 – 10.10 Prezentacja filmu na temat projektu, TV UMK

10.10 – 10.30 dr Anna Karolina Zawada, Biblioteka Uniwersytecka UMK - Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju. Podsumowanie projektu

 10.35 – 10.55 dr Aldona Chlewicka-Mączyńska, Biblioteka UKW - Fotografie upublicznione przez Bibliotekę UKW w ramach projektu. Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko–pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju

 11.00 – 11.20 dr Andrzej Mycio, Biblioteka Uniwersytecka UMK - Kolekcja manuskryptów nowożytnych w projekcie Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju

 11.25 – 11.45 Ilona Lewandowska, Biblioteka Uniwersytecka UMK - Dziedzictwo muzyczne Pomorza i Kujaw w projekcie POPC

 11.50 – 12.20 Anna Klugowska, Biblioteka Uniwersytecka UMK - Dziedzictwo życia codziennego - kolekcje fotografii z lat 1850-1950 w POPC

 12.25 – 12.45 Joanna Kosmeja, Biblioteka UKW - Archiwalia Biblioteki UKW opublikowane w ramach projektu Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju

 12.50 – 13.10 Małgorzata Kozieł, Biblioteka Uniwersytecka UMK - Dziewiętnastowieczne mapy i atlasy obejmujące obszar Polski

 13.15 – 13.25 Edyta Krużyńska, dr Dominik M. Piotrowski, Biblioteka Uniwersytecka UMK - Prezentacja wystawy Wirtualna podróż śladami historii przygotowanej z wykorzystaniem platformy Omeka S

 13.30 – 13.40 Prezentacja filmu Ucyfrowienie srebrnych opraw. Fotogrametria w służbie zabytkom przygotowanego przez firmę RESTAURO

 13.45 – 14.00 Dyskusja i zakończenie konferencji

Graficzne zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt